Bolagsstyrning

Extra bolagsstämma 2023

Extra bolagsstämma 2023

Extra bolagsstämma den 30 november 2023

Aktieägarna i Sun4Energy Group AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 november 2023 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Mosåsvägen 142 i Örebro. Inregistrering inleds från klockan 10.45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 november 2023,
  • dels senast den 24 november 2023, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget under adress Sun4energy Group AB, Mosåsvägen 142, 702 36 Örebro, eller via e-post, helen@sun4energy.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden). Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

Mer information kan hittas i kallelsen.

Extra bolagsstämma den 3 oktober 2023

Aktieägarna i Sun4Energy Group AB kallades den 3 oktober 2023 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Mosåsvägen 142 i Örebro.

Bekanta dig med besluten och övriga dokument nedan.