Bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagsordning

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Sun4Energy Group AB, bolaget är publikt (publ).

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Örebro kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 3 125 000 och högst 12 500 000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter utan suppleanter.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utses 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet eller Dagens Industri.

§ 9. Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) eller två (2) biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10. Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Val av en eller två justeringsmän.

 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 5. Godkännande av dagordning.

 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.

 7. Beslut om följande.

  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

  b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen.

  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när
  sådan förekommer.

 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.

 9. Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer.

 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
  eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 jan - 31 dec.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13. Tvisters avgörande av skiljemän

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.