Investerare

Nyckeltal

Koncernens nyckeltal

2022 jan–dec 2021 jan–dec
Rörelseintäkter, KSEK 177 010 47 594
Rörelseresultat (EBIT), KSEK -1 977 -1041
Soliditet, % 38,6 59,0
Eget kapital, KSEK 27 683 17 078
Antal aktier, periodens utgång 5 239 683 4 262 000
Antal aktier, genomsnitt 4 861 274 2 591 082
Resultat per aktie, SEK -0,38 -0,19
Kassa och bank, KSEK 7 404 10 443
Medelantalet anställda 71 23